Prihlásenie:     Vytlačiť stránku Pošli odkaz e-mailom

Články - DROM Spravodaj

Polícia kontra občan

Aj napriek tomu, že žijeme v demokratickom štáte, polícia často zneužíva nevedomosť občanov. Pravda nemusí byť vždy len na strane "mužov zákona". V prípade, ak by ste sa aj vy dostali do situácie, kedy by ste radi využili svoje práva, poskytujem vám aspoň základne informácie pre príprad "núdze".... Veď ako sa hovorí: " Neznalosť zákona sa neo ...

Komentáre (0) | Odkaz e-mailom | Odkaz autorovi | Publikované: 14.11.2005 - 19:08

Aj napriek tomu, že žijeme v demokratickom štáte, polícia často zneužíva nevedomosť občanov. Pravda nemusí byť vždy len na strane "mužov zákona". V prípade, ak by ste sa aj vy dostali do situácie, kedy by ste radi využili svoje práva, poskytujem vám aspoň základne informácie pre príprad "núdze"....

Veď ako sa hovorí: " Neznalosť zákona sa neospravedľnuje"........

Na úvod

Policajný zbor Slovenskej republiky je ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorý zabezpečuje vnútorný poriadok, bezpečnosť občanov a štátu. Môže konať len v medziach vymedzených zákonom. V takýchto prípadoch sú občania povinní poskytovať polícii súčinnosť, prípadne strpieť ich zákroky.

Naopak, policajtov prípadný zásah do práv a slobôd občana nesmie prekročiť mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.

Aké práva má policajt..... Policajt má právo požadovať vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu trestného činu alebo priestupku, nájdeniu hľadaných vecí a osôb. Policajt to môže urobiť napr. na mieste, kde došlo k spáchaniu trestného činu. Môže tiež vyzvať osobu, aby sa v určitý čas dostavila na útvar PZ na spísanie zápisnice. Ak osoba bez závažného dôvodu nevyhovie, môže ju policajt na útvar PZ predviesť. O predvedení sa musí spísať úradný záznam. Ďalej má právo požadovať preukázanie totožnosti dokladom totožnosti. Takýmto dokladom môže byť akýkoľvek úradný doklad preukazujúci totožnosť. Hodnovernosť preukázania totožnosti posudzuje policajt. Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať totožnosť alebo ju hodnoverne preukázať nevie, môže ju policajt predviesť na útvar PZ. Rôzne merania, fotografie, snímanie odtlačkov prstov a pod. môže policajt urobiť len ak totožnosť sa nedá overiť obvyklým spôsobom (napr. v evidencii obyvateľstva). Môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok, osobu pristihnutú pri páchaní priestupku, alebo osobu nachádzajúcu sa na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní. Takúto osobu je možné fotografovať, vziať jej odtlačky prstov a pod. Osobnú prehliadku v doteraz uvedených prípadoch však môže nariadiť len sudca alebo prokurátor, prípadne vyšetrovateľ alebo policajt so súhlasom prokurátora. Môže zaistiť na nevyhnutnú dobu vec, ak táto súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku, prípadne odňať zbraň predvádzanej osobe. Dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku a ak je podozrenie na súvislosť trestnej činnosti s kontrolovaným prostriedkom, môže vykonať i jeho prehliadku. Zakázať vstup na určené miesta a uzatvoriť verejne prístupné miesta, avšak len v prípadoch ak to vyžaduje plnenie úloh PZ (napr. ak niekde horí, zaisťuje sa miesto činu a pod.) Otvoriť byt v prípadoch ak vec neznesie odklad, sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda alebo sa v byte nachádza zomretá osoba. V zásade k takémuto kroku musí policajt zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby. Inak nariadiť domovú prehliadku je oprávnený len súd. Príkaz musí byť písomný, prehliadka musí byť vykonaná za prítomnosti nezúčastnenej osoby. Použiť v prípade potreby donucovacie prostriedky. V zásade pred ich použitím je policajt povinný osoby vyzvať, aby upustili od protiprávneho konania (s výstrahou, že bude použitý donucovací - silový prostriedok). Aké práva má občan....... Odmietnuť podať vysvetlenie (svedčiť, vypovedať), ak by tým sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania, prípadne porušil štátom uloženú povinnosť mlčanlivosti (napr. ohľadne štátneho tajomstva). O možnosti odmietnuť vypovedať musí byť každý poučený. Uplatniť si do 8 dní nárok na náhradu nutných výdavkov (cestovné, stravné) a ušlého zárobku v súvislosti s jeho výpoveďou. V prípade predvedenia na útvar PZ za účelom podania vysvetlenia, žiadať bezodkladné spísanie zápisnice a po ňom prepustenie. Ak sa zistí dôvod na odovzdanie vyšetrovateľovi, treba tak urobiť ihneď po vypočutí. Obmedzenie osobnej slobody občana policajtom alebo vyšetrovateľom v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 24 hodín. V tejto dobe sa i vyšetrovateľ musí rozhodnúť, či zadržanú osobu prepustí, alebo požiada prokurátora o podanie návrhu na súd na vzatie občana do tzv. väzby. Čiže zadržaná osoba musí byť do 24 hodín buď prepustená alebo odovzdaná súdu, ktorý jediný môže rozhodnúť o ďalšom obmedzení osobnej slobody formou väzby. Súd má na rozhodnutie k dispozícii tiež lehotu 24 hodín. Požadovať preukázanie príslušnosti k PZ. Príslušnosť k PZ sa preukazuje služobnou rovnošatou a identifikačným číslom, služobným preukazom, služobným odznakom alebo ústnym vyhlásením “polícia”. Ústnym vyhlásením sa príslušnosť môže preukazovať len výnimočne. Požadovať odber krvi /ak by napr. polícia zisťovala prítomnosť alkoholu v tele občana len dychovou skúškou alebo vôbec a je tu na neho podozrenie zo spáchania trestného činu, Byť prítomný pri vykonávaní súdom nariadenej domovej prehliadky jeho bytu. Prehliadke musí predchádzať výzva orgánu, ktorý prehliadku vykonáva, na vydanie hľadanej veci. K prehliadke možno pristúpiť len vtedy, keď sa touto výzvou nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci. V prípade zaistenia alebo zadržania žiadať vyrozumenie niektorej z blízkych osôb alebo vyrozumenie advokáta. Advokát má právo byť prítomný pri všetkých úkonoch. Ak zadržaný občan žiadneho advokáta nepozná, určí mu ho súd. Na záver ešte pár dôežitých informácií: Priestupky - Policajt v rámci prejednávania priestupkov má právo ukladať pokuty, v blokovom konaní priamo na mieste do výšky 500 Sk. Dychová skúška -Bezdôvodné odmietnutie dychovej skúšky alebo odberu krvi môže byť hodnotené ako priestupok (pokuta do výšky 5000 Sk alebo trest zákazu činnosti do jedého roka). Podnapilosť, či vplyv iných omamných látok však môže byť vyvodená i z iných skutočností ako výpočtom hladiny alkoholu v krvi alebo sfarbením sa detekčnej trubičky. Odpočúvanie telefonátov -Odpočúvanie telefonátov, použitie audio a video záznamových prostriedkov dokumentujúcich napr. pohyb určitých osôb je možné len na základe povolenia sudcu. Prekračovanie právomoci -Žiaden policajt nesmie prekračovať svoje právomoci. Na podnet občanov sú príslušné orgány /nadriadení, prokuratúra, Inšpekcia ministerstva vnútra/ povinné prešetrovať činnosť policajtov a občanov vyrozumieť o vybavení veci. (Zdroj informáciií : organizácia slobodná voľba) Ja pevne dúfam, že sú to informácie, ktoré vám v budúcnosti pomôžu, aby ste sa aj vy mohli dožadovať svojich občianskych práv.....

TOP - neprehliadnite!

Party: Svezarm Calling #22 POKE Festival 2013 SIGNALL_FM mieri na východ!

Odporučte tento článok!

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre

Zatiaľ bez komentára, buďte prvý!

Nový komentár

Možnosť komentovať majú len prihlásení užívatelia.
Nemáte vytvorený účet? Vytvorte si ho, rýchlo a jednoducho!

Môj drom.sk

Pridať do obľúbených - registrácia

Mohlo by Vás tiež zaujímať ...

Archív článkov

 • 2016
  • január
  • február
  • marec
  • apríl
  • máj
  • jún
  • júl
  • august(1)
  • september
  • október
  • november
  • december
 • 2014
  • január
  • február(2)
  • marec
  • apríl
  • máj
  • jún
  • júl(1)
  • august
  • september
  • október
  • november
  • december

Mohlo by Vás tiež zaujímať ...

Aktuálne príspevky v diskusiách

Aktuálne príspevky v komentároch